GTC - jordkøling af vinkældre

  
  
VintageKeeping A/S kan, i samarbejde med søsterselskabet "GeoThermal Power A/S", tilbyde supergrøn klimateknologi til din vinkælder; GeoThermal Cooling (jordkøling).
GTC vinklimaanlæg kan reducere energiforbruget med op til 99% i.f.t. konventionelle kompressorbaserede vinklimaanlæg. - Deraf følger en tilsvarende stor CO2 reduktion.
  
  
Et GTC jordenergibaseret vinklimanlæg består i al væsentlighed af følgende enheder:
  
GTP Jordsondeanlæg; én eller flere jordenergisonder, der afhængig af effektbehovet bores ned til max. 200 meters dybde i undergrunden på Deres egen matrikel.
 
GTC Vinkælderkøleflade; passive kølepaneler på vægge eller loft, fancoil eller aktivt inverterbaseret vand-til-luft ductanlæg.
  
GTP PowerStation; en drivenhed der cirkulerer brinen mellem jordenergisonderne og vinkælderkølefladen, samt styrer temperaturen i vinkælderen.
  
Fordelene ved et GTC vinklimaanlæg er bl.a.:
* Ekstrem stor besparelse i energiforbruget og dermed driftsomkostningerne.
* Miljøbevidst klimaløsning, der giver anledning til meget lille CO2 udledning.
* Begrænsede eller slet ingen støjgener - hverken i vinkælderen eller udenfor.
* Ingen problemstilling omkring bortskaffelse af varmeudvikling i omgivelserne.
* Mulighed for en næsten usynlig klimaanlægsløsning - i vinkælder og udenfor.
* Minimal/ingen anlægsvedligehold - og dermed vedligeholdelsesomkostninger.
* Bestydelig større temperaturpræcision og luftfugtighedsregulering for vinen.
  
Køling af vinkælderen og opvarmning af huset - med samme jordsondeanlæg......?
Et GTC vinklimaanlæg kan med stor fordel kombineres med en jordvarmepumpe på ét jordsondeanlæg. Køling af vinkælderen medfører produktion af varme (=gratis energi), som kan anvendes direkte af varmepumpen - med supplement fra jordanlægget, til at opvarme Deres bolig. En ren "win-win" løsning med masser af miljørigtig grøn synergi.
  
Driftsøkonomien for GTC vinklimaanlæg er så fordelagtig, at man typisk oplever en tilbagebetalingstid på kun 3-5 år, hvorefter det er "penge lige i lommen" - år efter år.
  
De praktiske og økonomiske konsekvenser ved etablering af en GTC vinklimaløsning afhænger af de geologiske forhold på grunden - samt naturligvis af selve vinkælderen. Kontakt os derfor, hvis De ønsker at få overblik over mulighederne for en GTC løsning.
  

GTC - med kølepaneler

  
  
  
  
  

GTC - med fancoils

  
  
  
  
  

GTC - med ductanlæg

  
  
  

GTC - med Qbic Superior

  
  
  
  
  

GeoThermal Power - borerigge